Trwają zapisy na tegoroczną edycję Świebodzińską Dziesiątkę. Zgłoszenia można dokonacv na stronie naszego partnera firmy Super Sport. Poniżej pulikujemy regulamin.

ZAPISY- KLIKNIJ

Regulamin Świebodzińskiej Dziesiątki będzie aktualizowany, jeśli zmianom ulegną związane z sytuacją epidemiczną przepisy dotyczące organizacji imprez sportowych. Prosimy o śledzenie informacji na stronie osir.swiebodzin.pl, profilach na Facebooku KS Herosi, OSiR Świebodzin oraz Świebodzińska Dziesiątka. Start biegu głównego o 11:30, biuro zawodów czynne od 09:00 do 10:30.

Regulamin  Świebodzińskiej Dziesiątki 2022

 1. ORGANIZATOR

Klub Sportowy HEROSI
ul. Zachodnia 38/6
66-200 Świebodzin

- współorganizator:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
ul. Sikorskiego 25
66-200 Świebodzin

II.CEL

– upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,
– rozwijanie rywalizacji sportowej,
– popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei sportowych i postaw wolontariatu,
– promocja aktywnego spędzania czasu wolnego,
– promocja Gminy Świebodzin powiatu świebodzińskiego oraz województwa lubuskiego.

III. TERMIN I MIEJSCE

1/ Bieg odbędzie się w dniu 17.09.2022 r. (sobota) ulicami miasta Świebodzin

2/ Start i meta biegu znajdować się będzie przy Miejskiej Hali Sportowej – przy ul. Zachodniej 74B.

– start biegu głównego godzina 11:30.

3/ Długość trasy: 10 km (bez atestu PZLA).

4/ Trasa przebiega ulicami Świebodzina (dwie pętle).

5/ Pomiar czasu odbywać się będzie w systemie elektronicznym.

 1. UCZESTNICTWO

1/W biegu prawo startu mają osoby pełnoletnie, które do dnia 17.09.2022 roku ukończą 18 lat i których stan zdrowia umożliwia udział w masowej imprezie biegowej. Do biegu mogą być dopuszczone osoby, które do dnia 17.09.2022 ukończyły 16 lat po przedłożeniu wraz z kartą zgłoszenia pisemnej zgody rodziców.

2/ Wszyscy uczestnicy startujący w biegu głównym muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 17.09.2022 roku.

– Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie karty zgłoszenia.

– Kartę zgłoszenia będzie można pobrać i wypełnić na miejscu w dniu biegu w Biurze Zawodów.

– Po weryfikacji zawodnicy otrzymają w Biurze Zawodów numer startowy i urządzenie umożliwiające elektroniczny pomiar czasu.

– Zagubienie numeru startowego lub chip-a przez zawodnika wyklucza jego udział w biegu i zwalnia organizatora od odpowiedzialności.

– Organizator nie odpowiada za błędy w klasyfikacjach wywołane nieprawidłowościami w elektronicznym pomiarze czasu.

– Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione w strefie organizacji biegu przez jego uczestników.

– W dniu zawodów w biurze zawodów podane zostaną informacje na temat depozytu.

3/ Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

V.ZGŁOSZENIA

1/ Biuro Zawodów zostanie uruchomione w dniu zawodów tj. 17.09.2022 roku i mieścić się będzie w miejscu startu i mety w Świebodzinie w Miejskiej Hali Sportowej (ul. Zachodnia 74B w Świebodzinie).

2/ Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na stronie firmy realizującej pomiar:
https://super-sport.com.pl/zapisy/
do dnia 05.09.2022 roku do godz. 23:59).

 • Zgłoszenia osobiste w Biurze Zawodów będą przyjmowane, jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zawodników.
 • Organizator zakłada limit zawodników w Biegu Głównym – 300 osób.

 

3/Za zgłoszenie do Biegu uważa się :

– dostarczenie w formie elektronicznej wypełnionego formularza zgłoszenia i przelanie na konto organizatora kwoty opłaty startowej określonej w regulaminie.

– Dane konta do wpłaty: nr 62 2030 0045 1110 0000 0403 0600

KS HEROSI, ul. Zachodnia 38/6, 66-200 Świebodzin w tytule wpłaty należy wpisać tytuł; darowizna, imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia.

Darowizna nie podlega zwrotowi i przeniesieniu na innego zawodnika.

4/ Za datę zgłoszenia uznaję się dzień, w którym środki zostały zaksięgowane na stronie organizatora

5/ Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego – opłaty startowej z winy poczty/banku.

6/ Weryfikacja zawodników oraz wydanie numerów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów na miejscu startu w dniu 17.09.2022 roku w godzinach od 09.00 do 10.30.

7/ Terminarz rejestracji i wysokość opłaty startowej:

 • wśród osób, które opłacą start do 31.06.2022 r. zostaną rozlosowane numery startowe od 2 do 10.
 • rejestracja do 5.09.2022 r. do godz. 23.59 – 70 zł
 • rejestracja w dniu biegu – 80 zł
 • system rejestracji elektronicznej zostanie zablokowany w dniu 05.09.2022 r. lub po wyczerpaniu limitu miejsc
 • w dniu 10.09.2022 organizator ogłosi listę prawidłowo zweryfikowanych zgłoszeń


8/ Raz uiszczona darowizna nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika- nie dotyczy sytuacji odwołania biegu z powodu pandemii COVID-19.

 1. KLASYFIKACJE

 W biegu Świebodzińska Dziesiątka będzie prowadzona następująca klasyfikacja wg uzyskanego czasu brutto:

1/ Generalna – kobiet i mężczyzn.

2/ Wiekowa mężczyzn:

16-29 lat – M16
30-39 lat – M30
40-49 lat – M40
50-59 lat – M50
60-69 lat  – M60
70 lat i starsi - M70

3/ Wiekowa kobiet:

16 – 29 lat – K16
30 – 39 lat – K30
40 – 49 lat – K40
50 - 59 lat – K50 
60 lat i starsze - K60

VII. NAGRODY

1/ Statuetki dla zdobywców miejsc I-III we wszystkich prowadzonych kategoriach. Pula nagród może zostać zwiększona w przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów.

2/ Okolicznościowe medale dla wszystkich uczestników Biegu Głównego, którzy ukończą bieg.

3/ Klasyfikacja w Kategoriach wiekowych sporządzona zostanie na podstawie uzyskanych wyników. Ewentualne nagrody otrzymają zawodnicy niewyróżnieni wcześniej w klasyfikacji Generalnej kobiet i mężczyzn.

VIII. PAKIET STARTOWY

W ramach pakietu startowego dla wszystkich uczestników biegu głównego oferujemy:

– numer startowy,
– elektroniczny pomiar czasu,
– okolicznościowy medal za ukończenie biegu,
– napoje na trasie biegu,
– posiłek regeneracyjny w strefie mety,
– dostęp do wyników biegu na stronie Organizatora i Firmy prowadzącej pomiar elektroniczny,
– gadżet sportowy.

Pełny pakiet startowy Organizator zapewnia wyłącznie zawodnikom zgłoszonym drogą elektroniczną.

 1. FINANSOWANIE

1/ Koszty opłaty startowej, koszty dojazdu oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
2/ W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje pakiet startowy opisany w punkcie VIII Regulaminu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1/ Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2/ Bieg odbywać się będzie przy ograniczonym ruchu ulicznym.
3/ Uczestnicy Biegu ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do stosowania się na trasie do poleceń policji i oznakowanych służb porządkowych organizatora.
4/ Dla Biegu Głównego obowiązuje limit czasowy na ukończenie biegu – 1godz. 30 min.

5/ Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.

6/ Dane osobowe i wizerunek uczestników biegu będą wykorzystywane przez organizatorów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

7/ Zdjęcia wykonane przez organizatora podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe itp.).

8/ Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz dokonywanie zmian, które zostaną podane do wiadomości na stronach internetowych oraz w dniu zawodów.

9/ Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem regulaminu biegu.

10/ Uczestników obowiązuje ubiór sportowy oraz obuwie sportowe w czasie biegu.

11/ Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.

12/ Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip.

13/ Organizator dopuszcza możliwość udziału w Biegu osób nieobjętych przewidzianymi dla Biegu kategoriami:

– osoby te muszą dopełnić formalności zgłoszeniowych

– na karcie zgłoszenia zaznaczyć start poza regulaminowymi kategoriami

– w trakcie Biegu nie wolno stwarzać zagrożenia dla innych jego uczestników

– nalezy zakończyć udział w zawodach w przewidzianym dla Biegu limicie czasu (1godzina 30 minut)

– czasy tej grupy zawodników zostaną uwzględnione w wynikach biegu jako uczestników startujących poza konkursem

-zawodnicy z tej grupy otrzymają pełny pakiet startowy, na zasadach obowiązujących pozostałych startujących zawodników.

14/Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę organizatora.

15/ Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nieujętych w regulaminie należy wyłącznie do organizatorów oraz komisji sędziowskiej zawodów.

 1. UWAGI

Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce, Organizator zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych dot. Organizacji biegów i innych imprez sportowych. W związku z powyższym limit biegaczy, skład pakietu startowego oraz warunki przeprowadzenia imprezy będą weryfikowane w momencie wejścia w życie ewentualnych nowych przepisów. W przypadku odwołania lub zmiany terminu imprezy, Uczestnik będzie miał prawo do zwrotu całości darowizny  lub przeniesienia pakietu na nowy termin.

Szczegółowy program Biegu wraz z imprezami towarzyszącymi i ewentualnymi biegami dla dzieci i młodzieży zostanie zamieszczony na stronie Organizatora w terminie późniejszym.

Organizator przewiduje możliwość zmiany trasy biegu w przypadku ograniczeń w organizacji biegów ulicznych..