Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie Sikorskiego 25, 66-200 Świebodzin ogłasza nabór na wolne stanowisko – INSTRUKTOR SPORTU.

Termin składania dokumentów 17.08.2022r.

Zakres zadań na stanowisku:

 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Świebodzin
 • organizowanie i promowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • udzielanie instrukcji prawidłowego wykonywania ćwiczeń, nadzór nad grupami korzystającymi w obiektów
 • zapoznawanie uczestników zajęć z regulaminami, zasadami, i przepisami obowiązującymi na terenie obiektów oraz ich przestrzeganie
 • nadzór nad prawidłowym działaniem i bieżąca kontrola urządzeń i sprzętu sportowego

 

Warunki pracy:

 • praca na terenie obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie ze szczególnym uwzględnieniem Miejskiej Hali Sportowej
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały lub pół etatu
 • stanowisko pracy związane z aktywnością fizyczną, organizacją i prowadzeniem zajęć
 • benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy), premia motywacyjna, nagrody jubileuszowe, świadczenia socjalne wynikające z Regulaminu ZFŚS

 

Wymagania niezbędne:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie min. średnie
 • uprawnienia instruktora sportu lub rekreacji ruchowej w jednej z dyscyplin z zakresu  gier zespołowych, lekkoatletyki, sportów siłowych,fitness
 • posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu instruktora
 • niekaralność
 • dyspozycyjność
 • gotowość do rozwoju osobistego i dokształcania

 

Wymagania dodatkowe/mile widziane:

 • wykształcenie wyższe z zakresu kultury fizycznej
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • doświadczenie w pracy przy organizacji imprez sportowych lub przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych
 • umiejętność sędziowania gier zespołowych
 • wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktu z osobami w różnym wieku
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność
 • umiejętność organizowania i planowania pracy
 • posiadanie uprawnień Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
 • posiadanie uprawnień ratownika wodnego
 • umiejętność obsługi MS Word, MS Excel, korzystania z zasobów internetu
 • prawo jazdy kat. B

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Curriculum Vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, umiejętności, kursy
 • odręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • odręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności
 • odręcznie podpisana klauzula informacyjna dołączona do ogłoszenia

 

Informacje dodatkowe:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów i oświadczeń zgodnie z treścią ogłoszenia podając w tytule „Rekrutacja-Instruktor sportu” na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Ośrodek Sportu i Rekreacji – Basen Miejski, ul. Sulechowska 6, 66-200 Świebodzin dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja-Instruktor sportu” w terminie do dnia 17.08.2022 r. do godziny 15:00 (data wpływu).

Aplikacje złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną odesłane do kandydatów na adres wskazany w CV.

 

Klauzula informacyjna dla kandydata- POBIERZ

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. Z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie (adres: Sikorskiego 25, 66-200 Świebodzin, tel. kontaktowy: 68 475 08 16, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz w celu oceny Pana/i kwalifikacji zawodowych. Podstawą prawną przetwarzania danych w ww. celach jest:

- przepis prawa (art. 22¹ Kodeksu pracy) w zakresie następujących danych – imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

- Państwa zgoda, w przypadku przekazywania danych innych niż wyżej wskazane,

- Państwa zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą uprawnieni do przeprowadzenia procesu rekrutacji pracownicy.
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a następnie zostaną usunięte, z wyjątkiem sytuacji, kiedy została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
 3. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w określonych prawem sytuacjach. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.
 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane z naruszeniem prawa; adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych danych osobowych, dokumenty aplikacyjne nie zostaną uwzględnione w procesie rekrutacyjnym.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych oraz zebranych w trakcie ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych przez ww. Administratora w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie.

 Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

………………………………………………………..

Data i czytelny podpis kandydata