UCHWAŁA nr XLIX/446/06
Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29. sierpnia 2006r.
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Świebodzinie.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z art.5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001r Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) nadaje się:

Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie

ROZDZIAŁ I
POSTANOWINIA OGÓLNE

§ 1

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie, utworzony na podstawie uchwały Nr XII/141/99 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 15 listopada 1999r, działa w oparciu o:
- Ustawę z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
- Ustawę z dnia 18 stycznia 1996r o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001r Nr 81 poz. 889 z późn. zm.)
- Ustawę z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
- niniejszy Statut
- inne przepisy prawne.
2. Ilekroć w Statucie jest mowa o Ośrodku – należy przez to rozumieć Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie.

§ 2

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Świebodzin nie posiadającą osobowości prawnej.
2. Ośrodek działa na zasadach ustalonych dla jednostki budżetowej.
3. Dochody i wydatki Ośrodka zostają włączone do budżetu Gminy Świebodzin

§ 3

1. Siedzibą Ośrodka jest nieruchomość zabudowana przy ul. Sikorskiego 25 w Świebodzinie.
2. Ośrodek administruje w imieniu Gminy Świebodzin zespołem obiektów sportowo-rekreacyjnych wymienionych w załączniku do niniejszego statutu.
3. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Świebodzin.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4

Ośrodek realizuje zadania Gminy w zakresie promocji, popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

§ 5

Celem działania Ośrodka jest tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, sporcie i rekreacji świadomych tych potrzeb mieszkańców Gminy Świebodzin.

§ 6

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
a) utrzymanie i eksploatacja urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem,
b) prowadzenie działalności w zakresie rozbudowy i modernizacji bazy sportowej oraz systematyczne uzupełnianie wyposażenia obiektów w urządzenia i sprzęt sportowo-rekreacyjny,
c) realizacja kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i przedsięwzięć własnych oraz współdziałania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ze szkołami, stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi i innymi jednostkami,
d) administrowanie obiektami Ośrodka,
e) prowadzenie innych spraw z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zleconych przez Burmistrza Świebodzina.

ROZDZIAŁ III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 7

1. Ośrodkiem zarządza Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz, a w szczególności:
a) jednoosobowo kieruje bieżącą pracą Ośrodka w granicach zatwierdzonego planu finansowego przy pomocy podległego personelu oraz zarządza mieniem w ramach zarządu trwałego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2005r, Nr XLI/368/05.
b) zatwierdza obowiązujące w Ośrodku regulaminy,
c) jest przełożonym pracowników Ośrodka,
d) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych i pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Świebodzina.
2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Świebodzina.

§ 8

Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Świebodzina.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

§ 9

Ośrodek gospodaruje przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków na zasadach określonych w odrębnych przepisach i kieruje się głównie efektywnością wykorzystania tego mienia.

§ 10

Podstawą gospodarki Ośrodka jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Burmistrza Świebodzina.

§ 11

Projekt planu finansowego przygotowuje Dyrektor Ośrodka.

§ 12

Obsługę finansowo-księgową oraz kontrolę rozliczeń Ośrodka prowadzi Główny Księgowy.

§ 13

Przychodami Ośrodka są:
1. Dotacja ze środków budżetu Gminy Świebodzin,
2. Odpłatność za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka,
3. Dobrowolne wpłaty i darowizny.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska w Świebodzinie, a zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego ustalenia.

§ 15

Likwidacja Ośrodka następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie.

§ 16

W przypadku likwidacji Ośrodka, jego zobowiązania i wierzytelności przejmuje Gmina Świebodzin.

§ 17

1. Ośrodek używa pieczęci z napisem:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
66-200 Świebodzin, ul. Sikorskiego 25
tel. 068 4750816-818
NIP 927-17-33-334, REGON 000631189-00010
2. Ośrodek może używać skróconej nazwy o brzmieniu OSiR Świebodzin.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Załącznik:
Wykaz obiektów sportowo-rekreacyjnych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie:
1. Stadion miejski przy ul. Sikorskiego 25
2. Miejska Hala Sportowa przy ul. Świerczewskiego 74b
3. Basen Miejski "Świewoda" przy ul. Sulechowskiej 6

 Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie