!!ZAPRASZAMY!! To już druga... Pływacka Bitwa Miast, na którą serdecznie WSZYSTKICH zapraszamy!

 W 2021 roku wykręciliśmy drugi wynik bliski 16 kilometrów, co jednak nie dało nam końcowego zwycięstwa.

Tak więc przybywajcie tłumnie ‼️ KAŻDA osoba będzie miała możliwość uczestnictwa i czynnego udziału w tym sportowym współzawodnictwie. Pływanie w ramach zawodów odbywać się będzie wyłącznie na basenie sportowym.

REGULAMIN
1. ORGANIZATORZY
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie


2. CEL
upowszechnianie pływanie jako najzdrowszej formy ruchu;
promocja zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu; rozwijanie rywalizacji sportowej; promocja miast i gmin: Międzyrzecz, Sulechów, Świebodzin.


3. TERMIN I MIEJSCE
Zawody odbędą się w dniu 20.11.2022 r. (niedziela) na następujących obiektach:
Basen miejski w Sulechowie;
Basen miejski w Międzyrzeczu;
Basen miejski w Świebodzinie.
Start zawodów: godzina 16:00.
Koniec zawodów: godzina 18:00.


4. UCZESTNICTWO
W zawodach prawo udziału mają osoby pełnoletnie (w ramach biletu – wejścia na basen), które do dnia 20.11.2022 r. ukończą 18 lat i których stan zdrowia umożliwia udział w tej imprezie.
Do zawodów mogą być dopuszczone także dzieci poniżej 18 roku życia pod warunkiem opieki rodzica/opiekuna prawnego.
Rywalizacja miast odbędzie się na basenach miejskich w Międzyrzeczu, Sulechowie i Świebodzinie. Na każdym z nich o tej samej porze tj. 20.11.2022 r. w godzinach 16:00 – 18:00 klienci każdego z obiektów wezmą udział w zawodach polegających na pływaniu 25 metrowych długości basenu.
Impreza odbywać się będzie na czterech torach basenu jednocześnie. Na trzech torach pływa się bez przedmiotów wspomagających (np. deski, makarony przygotowane przez Organizatora), a na 1 torze – skrajnym tylko przy ich użyciu. Na każdym torze może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 uczestników wydarzenia.
Liczona jest każda przepłynięta 25- metrowa długość basenu.
Zwycięzcą zawodów zostanie miasto, którego mieszkańcy w wyznaczonym czasie przepłyną najwięcej razy 25-metrową długość basenu, przy czym rozpoczęcie płynięcia na torze przed końcem czasu zalicza się jako ukończone.
Udział w zawodach jest równoważny z akceptacją niniejszego regulaminu i jednocześnie jest potwierdzeniem, że stan zdrowia zawodnika umożliwia jego udział w imprezie.


5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej wydarzenie może zostać odwołane. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących epidemii koronawirusa, w tym wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestniczy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia kontuzji (w tym śmierci). Udział w zawodach oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w zawodach.
Uczestnicy zawodów ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników obiektu, w tym ratowników wodnych.
Zdjęcia wykonane przez organizatora podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe itp.) na co każdy z uczestników wyraża zgodę.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz dokonywanie zmian, które zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu zawodów.
Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione przez jego uczestników.
Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nie ujętych w regulaminie należy wyłącznie do organizatora.