Zbliża się kolejna edycja Świebodzińskiej Dziesiątki. Zapisy na bieg główny zostały zamknięte. Można jeszcze zapisywać dzieci i młodzież!
W czasie przerwy wakacyjnej w hali sportowej zostały wymienione: bramki, piłkochwyty oraz tablica wyników
Nasze obiekty w godzinach popołudniowych służą miejscowym klubom sportowym

Godziny otwarcia obiektów

BASEN
czynny codziennie
8:00-11:00 szkoły i osoby indywidualne
11:00-22:00 ogólnodostępny

HALA SPORTOWA
czynna codziennie
8:00-15:00 szkoły
15:00-22:00 ogólnodostępna


BOISKO ORLIK PRZY PSP 6
czynne
w dni powszednie w godzinach 15:00-21:00
soboty, niedziele i święta w godzinach 9:00-15:00

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH PRZY PSP 2 PARK CHOPINA
czynny
w dni powszednie w godzinach 17:00-21:00
w soboty, niedziele i święta w godzinach 13:00-21:00

 

 

Regulamin Biegu Głównego

Przedstawiamy regulamin osiemnastej edycji biegu ulicznego Świebodzińska Dziesiątka, który odbędzie się w sobotę, 21 września 2019 r.

I. ORGANIZATOR

Klub Sportowy HEROSI
ul. Zachodnia 38/6
66-200 Świebodzin

– współorganizator:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Ul. Sikorskiego 25
66-200 Świebodzin

II.CEL

– upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,
– rozwijanie rywalizacji sportowej,
– popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei sportowych i postaw wolontariatu,
– promocja aktywnego spędzania czasu wolnego,
– promocja Gminy Świebodzin, powiatu świebodzińskiego i województwa lubuskiego.

III. TERMIN I MIEJSCE

1/ Bieg odbędzie się w dniu 21.09.2019 r. (sobota) ulicami miasta Świebodzin

2/ Start i meta biegu znajdować się będzie na Stadionie Miejskim w Świebodzinie – przy ul. Sikorskiego 25

– start biegu głównego godzina 14:30.

3/ Długość trasy: 10 000 m. Trasa posiada atest PZLA.

4/ Trasa będzie posiadała kilometrowe oznakowanie.

5/ Pomiar czasu odbywać się będzie w systemie elektronicznym.

 1. UCZESTNICTWO
1/W biegu prawo startu mają osoby pełnoletnie, które do dnia 21.09.2019 roku ukończą 18 lat i których stan zdrowia umożliwia udział w masowej imprezie biegowej. Do biegu mogą być dopuszczone osoby które do dnia 21.09.2019 ukończyły 16 lat po przedłożeniu wraz z kartą zgłoszenia pisemnej zgody rodziców.

2/ Wszyscy uczestnicy startujący w biegu głównym muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 21.09.2019 roku.

– Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie karty zgłoszenia.

– Kartę zgłoszenia będzie można pobrać i wypełnić na miejscu w dniu biegu w Biurze Zawodów.

– Po weryfikacji zawodnicy otrzymają w Biurze Zawodów numer startowy i urządzenie umożliwiające elektroniczny pomiar czasu. (w zależności od zastosowanej technologii pomiaru czasu urządzenie to podlegać będzie zwrotowi bezpośrednio po zakończeniu biegu).
– Zagubienie numeru startowego lub chip-a przez zawodnika wyklucza jego udział w biegu i zwalnia organizatora od odpowiedzialności.

– Organizator nie odpowiada za błędy w klasyfikacjach wywołane nieprawidłowościami w elektronicznym pomiarze czasu.

– Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione w strefie organizacji biegu przez jego uczestników.

– Organizator nie zapewnia depozytu.

3/ Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

 1. ZGŁOSZENIA
1/ Biuro Zawodów zostanie uruchomione w dniu zawodów tj. 21.09.2019 roku i mieścić się będzie w miejscu startu i mety w Świebodzinie na Stadionie Miejskim w Świebodzinie (ul. Sikorskiego 25).

2/ Zgłoszenia przyjmowane będą drogą na stronie: http://herosi.swiebodzin.pl/category/swiebodzinska-10/ (lub na stronie firmy realizującej pomiar: https://super-sport.com.pl/zapisy-formularze/2236-xviii-swiebodzinska-dziesiatka.html do dnia 10.08.2019 roku do godz. 23:59).

 • Zgłoszenia osobiste w Biurze Zawodów będą przyjmowane, jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zawodników.
 • Organizator zakłada limit zawodników w Biegu Głównym – 400 osób.
3/Za zgłoszenie do Biegu uważa się :

– dostarczenie w formie elektronicznej wypełnionego formularza zgłoszenia i przelanie na konto organizatora kwoty opłaty startowej określonej w regulaminie.

– Dane konta do wpłaty: nr 62 2030 0045 1110 0000 0403 0600

KS HEROSI, ul. Zachodnia 38/6, 66-200 Świebodzin w tytule wpłaty należy wpisać tytuł; Opłata startowa, Imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia.

4/ Za datę zgłoszenia uznaję się dzień, w którym środki zostały zaksięgowane na stronie organizatora

5/ Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego – opłaty startowej z winy poczty/banku.

6/ Weryfikacja zawodników oraz wydanie numerów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów na miejscu startu w dniu 21.09.2019 roku w godzinach od 10.30 do 13.30.

7/ Terminarz rejestracji i wysokość opłaty startowej:

 • wśród osób, które opłacą start do 31.03.2019 r. zostaną rozlosowane numery startowe od 2 do 20.
 • rejestracja do 15.04.2019 r. – 50 zł
 • rejestracja do 10.08.2019 r. do godz. 23.59 – 60 zł
 • rejestracja w dniu biegu – 60 zł
 • system rejestracji elektronicznej zostanie zablokowany w dniu 10.08.2019 r. lub po wyczerpaniu limitu miejsc
 • istnieje możliwość zakupu koszulki okolicznościowej z personalizacją w cenie 40 zł, osoby które są zainteresowane zakupem, powinny zaznaczyć taką opcję przy zapisach, podać rozmiar koszulki oraz imię lub pseudonim do personalizacji, a także zwiększyć kwotę przelewu o 40 zł.
 • w dniu 15.09.2019 organizator ogłosi listę prawidłowo zweryfikowanych zgłoszeń
 • osoby, które w ciągu tygodnia (7 dni) od zgłoszenia nie dokonają opłaty startowej, zostaną wykreślone z listy zapisanych na bieg.
8/ Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

 1. KLASYFIKACJE
W biegu Świebodzińska Dziesiątka będzie prowadzona następująca klasyfikacja wg uzyskanego czasu brutto:

1/ Generalna – kobiet i mężczyzn.

2/ Wiekowa mężczyzn:

16-29 lat – M16

30-39 lat – M30

40-49 lat – M40

50-59 lat – M50

60 lat i starsi – M60

3/ Wiekowa kobiet:

16 – 29 lat – K16

30 – 39 lat – K30

40 – 49 lat – K40

50 lat i starsze – K50

VII. NAGRODY

1/ Statuetki dla zdobywców miejsc I-III we wszystkich prowadzonych klasyfikacjach oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców. Pula nagród może zostać zwiększona w przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów.

2/ Okolicznościowe medale dla wszystkich uczestników Biegu Głównego, którzy ukończą bieg.

3/ Klasyfikacja w Kategoriach wiekowych sporządzona zostanie na podstawie uzyskanych wyników. Nagrody otrzymają zawodnicy niewyróżnieni wcześniej w klasyfikacji Generalnej kobiet i mężczyzn.

VIII. PAKIET STARTOWY

W ramach pakietu startowego dla wszystkich uczestników biegu głównego oferujemy:

– numer startowy

– elektroniczny pomiar czasu

– okolicznościowy medal za ukończenie Biegu

– okolicznościowy element wyposażenia biegacza

– napoje na trasie biegu i w strefie Mety

– owoce w strefie Mety

– posiłek regeneracyjny w strefie Mety

– dostęp do wyników biegu na stronie Organizatora i Firmy prowadzącej pomiar elektroniczny

Pełny pakiet startowy Organizator zapewnia wyłącznie zawodnikom zgłoszonym drogą elektroniczną.

VIII. FINANSOWANIE

1/ Koszty opłaty startowej , koszty dojazdu oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub

organizacje delegujące.

2/ W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje pakiet startowy opisany w punkcie VIII Regulaminu

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1/ Bieg odbędzie się bez względu na pogodę

2/ Bieg odbywać się będzie przy ograniczonym ruchu ulicznym

3/ Uczestnicy Biegu ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do stosowania się na trasie do poleceń policji i oznakowanych służb porządkowych organizatora

4/ Dla Biegu Głównego obowiązuje limit czasowy na ukończenie biegu – 1godz. 30 min.

2/ Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.

3/ Dane osobowe i wizerunek uczestników biegu będą wykorzystywane przez organizatorów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4/ Zdjęcia wykonane przez organizatora podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe itp.).

5/ Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz dokonywanie zmian, które zostaną podane do wiadomości na stronach internetowych oraz w dniu zawodów.

6/ Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem regulaminu biegu.

7/ Uczestników obowiązuje ubiór sportowy oraz obuwie sportowe w czasie biegu.

8/ Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.

9/ Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip.

10/ Organizator dopuszcza możliwość udziału w Biegu osób nieobjętych przewidzianymi dla Biegu kategoriami:

– osoby te muszą dopełnić formalności zgłoszeniowych

– na karcie zgłoszenia zaznaczyć start poza regulaminowymi kategoriami

– w trakcie Biegu nie stwarzać zagrożenia dla innych jego uczestników

– zakończyć udział w zawodach w przewidzianym dla Biegu limicie czasu (1godzina 30 minut)

– czasy tej grupy zawodników zostaną uwzględnione w wynikach biegu jako uczestników startujących poza konkursem

-zawodnicy z tej grupy otrzymają pełny pakiet startowy, na zasadach obowiązujących pozostałych startujących zawodników.

11/Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę organizatora.

12/ Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nieujętych w regulaminie należy wyłącznie do organizatorów oraz komisji sędziowskiej zawodów

IX. UWAGI

Szczegółowy program Biegu wraz z imprezami towarzyszącymi i biegami dla dzieci i młodzieży zostanie zamieszczony na stronie Organizatora w terminie późniejszym.