Zrób sobie zdjęcie z Jeziorem Wilkowskim w tle, opublikuj na Facebooku i oznacz hashtagiem #osirFSW #latoOsirFSW
Trwa przerwa konserwacyjna na basenie
Przez cały sezon na plaży w Wilkowie można za darmo wypożyczyć leżaki i parasole z logo OSiR
Chleb i słodycze nie są zdrowe dla łabędzi. Nie dokarmiaj!
Pierwszy raz w Świebodzinie odbyły się zawody w pokonywaniu wodnego toru przeszkód na czas

Godziny otwarcia obiektów

STRZEŻONE 
KĄPIELISKO MIEJSKIE W WILKOWIE 
codziennie w godz. 10:00-18:00


BOISKO ORLIK PRZY PSP 6
w dni powszednie w godz. 15:00-21:00
soboty, niedziele i święta w godz. 9:00-15:00


KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH PRZY PSP 2
PARK CHOPINA
w dni powszednie w godz. 17:00-21:00 
w soboty, niedziele i święta w godz. 13:00-21:00


BASEN

W SIERPNIU
CODZIENNIE 12:00-20:00

HALA SPORTOWA
W SIEPRNIU
od poniedziałku do piątku
14:00-22:00
soboty, niedziele, święta
NIECZYNNA

 

 

Regulamin Biegów Dziecięcych

REGULAMIN BIEGÓW DLA DZIECI i MŁODZIEŻY rozgrywanych w ramach 17 edycji biegu Świebodzińska Dziesiątka.

I. Czas i miejsce rozgrywania biegów:

 1. Biegi rozegrane zostaną 22 września 2018 roku (sobota).
 2. Biegi rozegrane zostaną na Stadionie Miejskim w Świebodzinie – wyłącznie na bieżni oraz murawie (dot. przedszkolaków).
 3. Biuro Zawodów czynne od 8:45 na Stadionie Miejskim w Świebodzinie - weryfikacja w dniu biegu obowiązkowa, zapisy wyłącznie drogą elektroniczną (patrz punkt III).
II TRASA I DYSTANS

 1. W każdej kategorii wiekowej osobna klasyfikacja będzie dla chłopców, a osobna dla dziewcząt. Biegi na 400m, 800m, 1200m. Tylko uczestnik niepełnoletni z czytelną zgodą rodziców może wystartować w biegu. Na trasie biegu znajdować będą się służby porządkowe oraz ratownicy medyczni.
DZIECI: dystans 400m:
(pierwszy start około godz. 10:30)


K11 -ROCZNIK 2011 dziewczęta
K10 -ROCZNIK 2010 dziewczęta
K09 -ROCZNIK 2009 dziewczęta
M11 -ROCZNIK 2011 chłopcy
M10 -ROCZNIK 2010 chłopcy
M09 -ROCZNIK 2009 chłopcy

(w przypadku małej liczby uczestników organizator może połączyć kategorie)
dystans 800 m
K08 -ROCZNIK 2008 dziewczęta
K07 -ROCZNIK 2007 dziewczęta
K06 -ROCZNIK 2006 dziewczęta
K05 -ROCZNIK 2005 dziewczęta
K04-ROCZNIK 2004 dziewczęta
K03-ROCZNIK 2003 dziewczęta

M08 -ROCZNIK 2008 chłopcy
M07 -ROCZNIK 2007 chłopcy
M06 -ROCZNIK 2006 chłopcy
M05 -ROCZNIK 2005 chłopcy
M04-ROCZNIK 2004 chłopcy
M03-ROCZNIK 2003 chłopcy
(w przypadku małej liczby uczestników organizator może połączyć kategorie)

MŁODZIEŻ: dystans 1200 m
K02 -ROCZNIK 2002 dziewczęta
K01 -ROCZNIK 2001 dziewczęta
M02 -ROCZNIK 2002 chłopcy
M01 -ROCZNIK 2001 chłopcy
(w przypadku małej liczby uczestników organizator może połączyć kategorie)

 PRZEDSZKOLAKI: sztafeta 10x40 m – po murawie stadionu
09:00 Odprawa opiekunów przedszkolnych
Start: około 10.00

III Warunki uczestnictwa w biegach

Zapisu dzieci i młodzieży szkolnej można dokonać wyłącznie indywidualnie poprzez uzupełnienie elektronicznego zgłoszenia na stronie: https://super-sport.com.pl/zapisy/1925-swiebodzinska-dziesiatka-dzieci-zapisy
Udział w biegach jest bezpłatny.

Weryfikacja dzieci i młodzieży odbędzie się biurze zawodów w dniu 22 września 2018 w godz. 8:45 – 11.00. W momencie weryfikacji obowiązuje legitymacja szkolna oraz podpisana zgoda rodzica na udział dziecka w biegu.

PRZEDSZKOLA: W biegach przedszkolnych biorą udział dzieci zgłoszone grupowo przez przedszkole (listy należy przekazać do dnia 12.09.2018 – kierownikowi OKiS). Dzieci przedszkolne biorą udział w sztafecie. Każde dziecko pokonuje dystans ok. 40-50 m po murawie stadionu. Dzieci biegną w sztafecie, podają sobie pałeczkę sztafetową i jest to warunek konieczny do kontynuowania biegu, uczestnicy, którzy nie biegną ( ukończyli bieg, czekają na swoją kolej), siedzą na materacach przygotowanych przez organizatora lub czekają w miejscu wyznaczonym przez organizatora ( wstawanie jest niedozwolone). Każde przedszkole jest reprezentowane przez drużynę składającą się z 5 chłopców i 5 dziewczynek ( nie ma możliwości dopuszczenia do biegu grupy z mniejszą ilością uczestników- placówka powinna sama zadbać o zawodników rezerwowych z każdego zgłoszonego do dnia określonego w regulaminie Ryszardowi Graczykowi przedszkola. Każde przedszkole biega w wyznaczonym torze ( przekroczenie linii jest niedozwolone) . Z każdą grupą przedszkolną musi być min. 4 opiekunów z ramienia placówki. Każdy uczestnik musi obowiązkowo posiadać na starcie kartę zgłoszeniową przygotowaną przez organizatora z czytelnie wpisanymi danymi: nazwisko; imię, rok urodzenia; nazwa przedszkola, które reprezentuje oraz podpisaną zgodą rodziców. Rodzice nie zostaną wpuszczeni na płytę stadionu ( mogą obserwować zmagania z trybun stadionu). Nie są przewidziane  nagrody rzeczowe, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.

IV. Nagrody , klasyfikacje:

Uczestnicy na mecie otrzymają pamiątkowe medale. Po każdym starcie odbędzie się dekoracja. Dla uczestników nie jest przewidziany posiłek. Na stadionie rozstawione zostaną punkty z małą gastronomią, gdzie będzie możliwość zakupu ciepłego posiłku i przekąsek. Organizator zapewnia wodę butelkowaną dla uczestników.

 1. Postanowienia końcowe:
 Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nie ujętych w regulaminie należy wyłącznie do organizatorów oraz komisji sędziowskiej zawodów

 Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;

 Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy;

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których jest zobowiązany poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy;

 Organizator biegu zapewnia punkt odżywczy na trasie biegu;

Odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na publikację wizerunku, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym klauzulę RODO) niezbędne do sporządzenia klasyfikacji końcowej i publikację wyników na stronie internetowej Organizatora oraz na tablicy ogłoszeń na stadionie i w mediach;

 Organizator nie zapewnia szatni i pryszniców;

 Organizator posiada ubezpieczenie NNW

 Nie będzie prowadzona osobna klasyfikacja szkół.

 Nie są przewidziane  nagrody rzeczowe, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.

 Uczestnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko.

 Uczestnicy zobowiązują się o bezwzględnego stosowania się do zaleceń służb porządkowych na trasie biegu

 Uczestnicy zobowiązani są do zgłaszania wszelkich informacji o zaobserwowanych niebezpieczeństwach ;

 Służbę porządkową podczas trwania imprezy pełnią Ochotnicze Straże Pożarne oraz wolontariusze wyznaczeni przez organizatora, służba porządkowa wyposażona jest w kamizelki odblaskowe, gwizdki;

 Wjazd na teren imprezy mają tylko samochody posiadające stosowne zezwolenie organizatora;

 Osoby rezygnujące z biegu w czasie jego trwania są zobowiązane poinformować o tym fakcie służby porządkowe i organizatorów

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 niniejszym informujemy, że:

 1. Klub Sportowy „HEROSI” przetwarza dane osobowe członków stowarzyszenia - w tym członków zawodników i członków wspierających – oraz przedstawicieli prawnych małoletnich członków zawodników, pracowników, w tym osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, kontrahentów, darczyńców, wolontariuszy i uczestników działań statutowych stowarzyszenia (np. zawody, obozy, szkolenia).
Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy „HEROSI” z siedzibą w Świebodzinie przy ul. zachodniej 38/6 - stowarzyszenie wpisane do ewidencji Starosty Świebodzińskiego nieprowadzących działalności gospodarczej

 1. Dane osobowe członków Klubu, w tym uczestników działań statutowych stowarzyszenia podawane są przez Państwa przy wypełnianiu karty zgłoszenia.
 2. Dane osobowe członków Klubu i innych osób, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań statutowych Klubu, w tym w szczególności do: zebrania oświadczeń o stanie zdrowia, weryfikacji zawodników, zgłaszania uczestników do udziału w zawodach i obozach, księgowania wpłat, prowadzenia listy obecności na treningach, pomiaru czasu, ogłoszenia wyników, wręczenia nagród, przygotowania relacji z imprez sportowych, publikacji zdjęć z wydarzeń.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu stanowi:
  a) zgoda osoby, której dane dotyczą lub zgoda przedstawiciela ustawowego w przypadku osób małoletnich,
  b) uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisu prawa,
  c) wykonanie umowy,
  d) usprawiedliwiony interes administratora.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  d) przenoszenia danych
  e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić członkostwo w Klubie lub współpracę z nim..
 7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
 8. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub danych , (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
Dziękujemy, za zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i zgodność z prawem.

Zarząd Klubu Sportowego HEROSI