Kolejna edycja Świebodzińskiej Dziesiątki za nami. W zawodach wzięło udział 300 dorosłych i 220 młodych biegaczy
W czasie przerwy wakacyjnej w hali sportowej zostały wymienione: bramki, piłkochwyty oraz tablica wyników
Nasze obiekty w godzinach popołudniowych służą miejscowym klubom sportowym

Godziny otwarcia obiektów

BASEN
czynny codziennie
8:00-11:00 szkoły i osoby indywidualne
11:00-22:00 ogólnodostępny

HALA SPORTOWA
czynna codziennie
8:00-15:00 szkoły
15:00-22:00 ogólnodostępna


BOISKO ORLIK PRZY PSP 6
czynne
w dni powszednie w godzinach 15:00-21:00
soboty, niedziele i święta w godzinach 9:00-15:00

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH PRZY PSP 2 PARK CHOPINA
czynny
w dni powszednie w godzinach 17:00-21:00
w soboty, niedziele i święta w godzinach 13:00-21:00

 

 

Regulamin Biegów Dziecięcych

REGULAMIN BIEGÓW DLA DZIECI i MŁODZIEŻY rozgrywanych w ramach biegu Świebodzińska Dziesiątka 2019.

I. Czas i miejsce rozgrywania biegów:

 1. Biegi rozegrane zostaną 21 września 2019 roku (sobota).
 2. Biegi rozegrane zostaną na Stadionie Miejskim w Świebodzinie – wyłącznie na bieżni oraz murawie (dot. przedszkolaków).
 3. Biuro Zawodów czynne od 8:30 na Stadionie Miejskim w Świebodzinie – weryfikacja w dniu biegu obowiązkowa, zapisy wyłącznie drogą elektroniczną (patrz punkt III).
II TRASA I DYSTANS

 1. W każdej kategorii wiekowej osobna klasyfikacja będzie dla chłopców, a osobna dla dziewcząt. Biegi dla osób do 6 lat – 60 metrów, 7-9 lat – 200 metrów, 10-12 lat – 300 metrów, 13-15 lat – 800 metrów. Tylko uczestnik niepełnoletni z czytelną zgodą rodziców może wystartować w biegu. Na trasie biegu znajdować będą się służby porządkowe oraz ratownicy medyczni.
DZIECI: dystans 60 metrów:
(pierwszy start około godz. 10:30)


K13 -ROCZNIK 2013 i młodszy dziewczęta
M13 -ROCZNIK 2013 i młodszy

(w przypadku małej liczby uczestników organizator może połączyć kategorie)
dystans 200 m
K10 -ROCZNIK 2010-2012 dziewczęta
M10 -ROCZNIK 2010-2012 chłopcy
(w przypadku małej liczby uczestników organizator może połączyć kategorie)

dystans 300 m
K7 -ROCZNIK 2007-2009 dziewczęta
M7 -ROCZNIK 2007-2009 chłopcy
(w przypadku małej liczby uczestników organizator może połączyć kategorie)

MŁODZIEŻ: dystans 800 m
K04 -ROCZNIK 2004-2006 dziewczęta
M04 -ROCZNIK 2004-2006 chłopcy
(w przypadku małej liczby uczestników organizator może połączyć kategorie)

 PRZEDSZKOLAKI (BIEGI GRUPOWE): sztafeta 10×40 m – po murawie stadionu
09:20 Odprawa opiekunów przedszkolnych
Start: około 10.00

III Warunki uczestnictwa w biegach

Zapisu dzieci i młodzieży szkolnej można dokonać wyłącznie indywidualnie poprzez uzupełnienie elektronicznego zgłoszenia na stronie: https://super-sport.com.pl/zapisy/2546-xviii-swiebodzinska-dziesiatka-biegi-dzieci-i-mlodziezy.html

Udział w biegach jest płatny. Opłata startowa wynosi 15 zł

Za zgłoszenie do Biegu uważa się :

– dostarczenie w formie elektronicznej wypełnionego formularza zgłoszenia i przelanie na konto organizatora kwoty opłaty startowej określonej w regulaminie.

– Dane konta do wpłaty: nr 62 2030 0045 1110 0000 0403 0600

KS HEROSI, ul. Zachodnia 38/6, 66-200 Świebodzin w tytule wpłaty należy wpisać tytuł; Opłata startowa, Imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia.

Za datę zgłoszenia uznaję się dzień, w którym środki zostały zaksięgowane na stronie organizatora.

Zapisy trwają do dnia 14 września 2019 roku lub do wyczerpania limitu 300 miejsc. O kolejności zapisu decyduje data wpływu środków na konto bankowe organizatora.

Weryfikacja dzieci i młodzieży odbędzie się biurze zawodów w dniu 21 września 2019 w godz. 8:30 do godz. 10:00. W momencie weryfikacji obowiązuje legitymacja szkolna oraz podpisana zgoda rodzica na udział dziecka w biegu.

PRZEDSZKOLA – BIEGI GRUPOWE: W biegach przedszkolnych biorą udział dzieci zgłoszone grupowo przez przedszkole (listy należy przekazać do dnia 13.09.2019 – kierownikowi OKiS). Dzieci przedszkolne biorą udział w sztafecie. Każde dziecko pokonuje dystans ok. 40-50 m po murawie stadionu. Dzieci biegną w sztafecie, podają sobie pałeczkę sztafetową i jest to warunek konieczny do kontynuowania biegu, uczestnicy, którzy nie biegną ( ukończyli bieg, czekają na swoją kolej), siedzą na materacach przygotowanych przez organizatora lub czekają w miejscu wyznaczonym przez organizatora ( wstawanie jest niedozwolone). Każde przedszkole jest reprezentowane przez drużynę składającą się z 5 chłopców i 5 dziewczynek ( nie ma możliwości dopuszczenia do biegu grupy z mniejszą ilością uczestników- placówka powinna sama zadbać o zawodników rezerwowych z każdego zgłoszonego do dnia określonego w regulaminie kierownikowi OKiS w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie. Każde przedszkole biega w wyznaczonym torze ( przekroczenie linii jest niedozwolone) . Z każdą grupą przedszkolną musi być min. 4 opiekunów z ramienia placówki. Każdy uczestnik musi obowiązkowo posiadać na starcie kartę zgłoszeniową przygotowaną przez organizatora z czytelnie wpisanymi danymi: nazwisko; imię, rok urodzenia; nazwa przedszkola, które reprezentuje oraz podpisaną zgodą rodziców. Rodzice nie zostaną wpuszczeni na płytę stadionu ( mogą obserwować zmagania z trybun stadionu). Nie są przewidziane  nagrody rzeczowe, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.

IV. Nagrody , klasyfikacje:

Uczestnicy na mecie otrzymają pamiątkowe medale. Po każdym starcie odbędzie się dekoracja. Dla uczestników nie jest przewidziany posiłek. Na stadionie rozstawione zostaną punkty z małą gastronomią, gdzie będzie możliwość zakupu ciepłego posiłku i przekąsek. Organizator zapewnia wodę butelkowaną dla uczestników.

 1. Postanowienia końcowe:
 Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nie ujętych w regulaminie należy wyłącznie do organizatorów oraz komisji sędziowskiej zawodów

 Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;

 Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy;

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których jest zobowiązany poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy;

 Organizator biegu zapewnia punkt odżywczy na trasie biegu;

 Odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na publikację wizerunku, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym klauzulę RODO) niezbędne do sporządzenia klasyfikacji końcowej i publikację wyników na stronie internetowej Organizatora oraz na tablicy ogłoszeń na stadionie i w mediach;

 Organizator nie zapewnia szatni i pryszniców;

 Organizator posiada ubezpieczenie NNW

 Nie będzie prowadzona osobna klasyfikacja szkół.

 Nie są przewidziane  nagrody rzeczowe, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.

 Uczestnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko.

 Uczestnicy zobowiązują się o bezwzględnego stosowania się do zaleceń służb porządkowych na trasie biegu

 Uczestnicy zobowiązani są do zgłaszania wszelkich informacji o zaobserwowanych niebezpieczeństwach ;

 Służbę porządkową podczas trwania imprezy pełnią Ochotnicze Straże Pożarne oraz wolontariusze wyznaczeni przez organizatora, służba porządkowa wyposażona jest w kamizelki odblaskowe, gwizdki;

 Wjazd na teren imprezy mają tylko samochody posiadające stosowne zezwolenie organizatora;

 Osoby rezygnujące z biegu w czasie jego trwania są zobowiązane poinformować o tym fakcie służby porządkowe i organizatorów

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 niniejszym informujemy, że:

 1. Klub Sportowy „HEROSI” przetwarza dane osobowe członków stowarzyszenia – w tym członków zawodników i członków wspierających – oraz przedstawicieli prawnych małoletnich członków zawodników, pracowników, w tym osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, kontrahentów, darczyńców, wolontariuszy i uczestników działań statutowych stowarzyszenia (np. zawody, obozy, szkolenia).
Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy „HEROSI” z siedzibą w Świebodzinie przy ul. zachodniej 38/6 – stowarzyszenie wpisane do ewidencji Starosty Świebodzińskiego nieprowadzących działalności gospodarczej

 1. Dane osobowe członków Klubu, w tym uczestników działań statutowych stowarzyszenia podawane są przez Państwa przy wypełnianiu karty zgłoszenia.
 2. Dane osobowe członków Klubu i innych osób, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań statutowych Klubu, w tym w szczególności do: zebrania oświadczeń o stanie zdrowia, weryfikacji zawodników, zgłaszania uczestników do udziału w zawodach i obozach, księgowania wpłat, prowadzenia listy obecności na treningach, pomiaru czasu, ogłoszenia wyników, wręczenia nagród, przygotowania relacji z imprez sportowych, publikacji zdjęć z wydarzeń.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu stanowi:
  a) zgoda osoby, której dane dotyczą lub zgoda przedstawiciela ustawowego w przypadku osób małoletnich,
  b) uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisu prawa,
  c) wykonanie umowy,
  d) usprawiedliwiony interes administratora.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  d) przenoszenia danych
  e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić członkostwo w Klubie lub współpracę z nim..
 7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
 8. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub danych , (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
Dziękujemy, za zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i zgodność z prawem.

Zarząd Klubu Sportowego HEROSI