Plaże podległe Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Świebodzinie są ogólnie dostępne przez cały rok. W sezonie letnim (od 1 lipca do 31 sierpnia) są kąpieliskami strzeżonymi przez ratowników w godzinach 10:18:00.

REGULAMIN

 

1.      Każda osoba korzystająca z kąpieliska ma obowiązek zapoznania się i stosowania przepisów niniejszego regulaminu.

2.      Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren kąpieliska zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.

3.      Kąpielisko obejmuje teren pomostów, akwenu wewnątrz nich i przyległej plaży.

4.      Kąpielisko czynne jest codziennie od 1 lipca do 31 sierpnia, w godz. 10:00 – 18:00.

5.      Ustala się następujące strefy kąpieliska:

- strefa dla nieumiejących pływać oznaczona bojami koloru czerwonego

- strefa dla umiejących pływać oznaczona bojami koloru żółtego

6.      Ustala się następujące oznaczenia kolorów flag:

- flaga biała – kąpiel dozwolona

- flaga czerwona – zakaz kąpieli

- brak flagi – oznacza brak dyżuru ratowniczego

7.      Ustala się następujące dźwiękowe sygnały ratunkowe:

- sygnał ostrzegawczy – seria krótkich gwizdków

- sygnał natychmiastowego wyjścia z wody – seria trzech długich gwizdków

- sygnalizacja ostrzegawczo-informacyjna – tuba głosowa

8.      Na terenie kąpieliska obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu z wyłączeniem wyznaczonego miejsca przy ewentualnie działającym punkcie gastronomicznym.

9.      Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletniego opiekuna.

10.  Jedna osoba może mieć pod opieką maksymalnie dwoje dzieci do lat 7.

11.  Zabrania się korzystania z kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu.

12.  Korzystanie z kąpieli może odbywać się indywidualnie lub grupowo.

13.  Zaleca się, aby grupa pływająca liczyła nie więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.

14.  Opiekunowie i prowadzący zajęcia zobowiązani są do stałego przebywania ze swoimi podopiecznymi i zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa grupie podczas pobytu na terenie kąpieliska.

15.  Przed rozpoczęciem zajęć grupowych i po ich zakończeniu każdy prowadzący ma obowiązek przeprowadzenia zbiórki oraz zgłoszenia przybycia i wyjścia ratownika.

16.  Zaleca się, aby grupy zorganizowane korzystające z kąpieliska przebywały pod opieką własnego ratownika.

17.  Uczestnicy grup muszą być oznaczeni w sposób jednolity (np. czepki lub chusty).

18.  Prowadzący zajęcia mogą używać gwizdków w sposób ograniczony i nie zakłócający pracy ratowników kąpieliska.

19.  Osoby niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki zobowiązane są do przebywania w obiekcie wyłącznie z opiekunem.

20.  Za bezpieczeństwo osób kąpiących się odpowiedzialni są:

- ratownicy,

- opiekunowie grup zorganizowanych.

21.  Ratownicy na terenie kąpieliska ubrani są w stroje koloru czerwonego z napisem RATOWNIK.

22.  Korzystający z kąpieli obowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom wydawanym przez ratownika.

23.  Na terenie kąpieliska zabrania się:

- skoków do wody

- wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona

- przekraczania strefy oznaczonej bojami koloru żółtego

- pływania pod pomostami

- biegania po pomostach

- wykonywania ćwiczeń nurkowych bez zgody ratownika

- wrzucania i wpychania innych do wody

- zakłócania porządku i wszczynania fałszywego alarmu

- zanieczyszczania wody

- wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów

- używania do mycia ciała w trakcie kąpieli mydła, szamponów i in. środków higieny osobistej.

24.  W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z wody.

25.  Zarządzający kąpieliskiem nie odpowiada za:

- przedmioty wartościowe pozostawione na terenie plaży i pomostów

- zniszczenie mienia korzystających wynikłe z przyczyn niezależnych od zarządzającego.

26.  Osoby niszczące wyposażenie kąpieliska ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.

27.  Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska a sprawy kierowane będą na drogę postępowania karnego.

28.  Na terenie kąpieliska obowiązuje całkowity zakaz:

- jazdy na rowerach, skuterach, hulajnogach zwykłych i elektrycznych oraz motorach po pomoście

- wjeżdżania samochodami na teren plaży.

29.  Zarządzający i właściciel nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

30.  Zarządzający zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia z użytkowania części kąpieliska.

31.  Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy.

32.  Skargi i wnioski należy składać na piśmie w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Świebodzinie, ul. Sikorskiego 25, 66-200 Świebodzin od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

33.  Telefony alarmowe:

- telefon alarmowy 112

- pogotowie ratunkowe 999

- straż pożarna 998

- policja 997