Regulamin Świebodzińskiej Dziesiątki będzie aktualizowany, jeśli zmianom ulegną związane z sytuacją epidemiczną przepisy dotyczące organizacji imprez sportowych. Prosimy o śledzenie informacji na stronie osir.swiebodzin.pl, profilach na Facebooku KS Herosi, OSiR Świebodzin oraz Świebodzińska Dziesiątka. Ważne informacje zamieściliśmy w ostatnim punkcie regulaminu.

I. ORGANIZATOR

Klub Sportowy HEROSI
ul. Zachodnia 38/6 
66-200 Świebodzin

- współorganizator:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Ul. Sikorskiego 25
66-200 Świebodzin

II.CEL

– upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,
– rozwijanie rywalizacji sportowej,
– popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei sportowych i postaw wolontariatu,
– promocja aktywnego spędzania czasu wolnego,
– promocja Gminy Świebodzin, powiatu świebodzińskiego i województwa lubuskiego.

III. TERMIN I MIEJSCE

1/ Bieg odbędzie się w dniu 19.09.2020 r. (sobota) ulicami miasta Świebodzin

2/ Start i meta biegu znajdować się będzie na Stadionie Miejskim w Świebodzinie – przy ul. Sikorskiego 25

– start biegu głównego godzina 14:30.

3/ Długość trasy: 10 000 m.

4/ Trasa będzie posiadała kilometrowe oznakowanie.

5/ Pomiar czasu odbywać się będzie w systemie elektronicznym.

IV. UCZESTNICTWO

1/W biegu prawo startu mają osoby pełnoletnie, które do dnia 19.09.2020 roku ukończą 18 lat i których stan zdrowia umożliwia udział w masowej imprezie biegowej. Do biegu mogą być dopuszczone osoby które do dnia 19.09.2020 ukończyły 16 lat po przedłożeniu wraz z kartą zgłoszenia pisemnej zgody rodziców.

2/ Wszyscy uczestnicy startujący w biegu głównym muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 19.09.2020 roku.

– Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie karty zgłoszenia.

– Kartę zgłoszenia będzie można pobrać i wypełnić na miejscu w dniu biegu w Biurze Zawodów.

– Po weryfikacji zawodnicy otrzymają w Biurze Zawodów numer startowy i urządzenie umożliwiające elektroniczny pomiar czasu. (w zależności od zastosowanej technologii pomiaru czasu urządzenie to podlegać będzie zwrotowi bezpośrednio po zakończeniu biegu).
– Zagubienie numeru startowego lub chip-a przez zawodnika wyklucza jego udział w biegu i zwalnia organizatora od odpowiedzialności.

– Organizator nie odpowiada za błędy w klasyfikacjach wywołane nieprawidłowościami w elektronicznym pomiarze czasu.

– Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione w strefie organizacji biegu przez jego uczestników.

– Organizator nie zapewnia depozytu.

3/ Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

V. ZGŁOSZENIA

1/ Biuro Zawodów zostanie uruchomione w dniu zawodów tj. 19.09.2020 roku i mieścić się będzie w miejscu startu i mety w Świebodzinie na Stadionie Miejskim w Świebodzinie (ul. Sikorskiego 25).

2/ Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na stronie firmy realizującej pomiar:
https://super-sport.com.pl/zapisy/2876-swiebodzinska-dziesiatka-2020 do dnia 5.09.2020 roku do godz. 23:59).

§  Zgłoszenia osobiste w Biurze Zawodów będą przyjmowane, jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zawodników.

§  Organizator zakłada limit zawodników w Biegu Głównym – 150 osób.

 

3/Za zgłoszenie do Biegu uważa się :

– dostarczenie w formie elektronicznej wypełnionego formularza zgłoszenia i przelanie na konto organizatora kwoty opłaty startowej określonej w regulaminie.

– Dane konta do wpłaty: nr 62 2030 0045 1110 0000 0403 0600

KS HEROSI, ul. Zachodnia 38/6, 66-200 Świebodzin w tytule wpłaty należy wpisać tytuł; Opłata startowa, Imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia.

4/ Za datę zgłoszenia uznaję się dzień, w którym środki zostały zaksięgowane na stronie organizatora

5/ Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego – opłaty startowej z winy poczty/banku.

6/ Weryfikacja zawodników oraz wydanie numerów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów na miejscu startu w dniu 19.09.2020 roku w godzinach od 11.30 do 13.30.

7/ Terminarz rejestracji i wysokość opłaty startowej:

§  wśród osób, które opłacą start do 10.07.2020 r. zostaną rozlosowane numery startowe od 2 do 10.

§  rejestracja do 5.09.2020 r. do godz. 23.59 – 60 zł

§  rejestracja w dniu biegu – 60 zł

§  system rejestracji elektronicznej zostanie zablokowany w dniu 05.09.2019 r. lub po wyczerpaniu limitu miejsc

§  w dniu 10.09.2020 organizator ogłosi listę prawidłowo zweryfikowanych zgłoszeń


8/ Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

VI. KLASYFIKACJE

 

W biegu Świebodzińska Dziesiątka będzie prowadzona następująca klasyfikacja wg uzyskanego czasu brutto:

1/ Generalna – kobiet i mężczyzn.

2/ Wiekowa mężczyzn:

16-29 lat – M16
30-39 lat – M30
40-49 lat – M40
50-59 lat – M50
60 lat i starsi – M60

3/ Wiekowa kobiet:

16 – 29 lat – K16
30 – 39 lat – K30
40 – 49 lat – K40
50 lat i starsze – K50 

VII. NAGRODY

1/ Statuetki dla zdobywców miejsc I-III we wszystkich prowadzonych. Pula nagród może zostać zwiększona w przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów.

2/ Okolicznościowe medale dla wszystkich uczestników Biegu Głównego, którzy ukończą bieg.

3/ Klasyfikacja w Kategoriach wiekowych sporządzona zostanie na podstawie uzyskanych wyników. Ewentulane nagrody otrzymają zawodnicy niewyróżnieni wcześniej w klasyfikacji Generalnej kobiet i mężczyzn.

VIII. PAKIET STARTOWY

W ramach pakietu startowego dla wszystkich uczestników biegu głównego oferujemy:

– numer startowy,
– elektroniczny pomiar czasu,
– okolicznościowy medal za ukończenie Biegu,
– napoje na trasie biegu,
– posiłek regeneracyjny w strefie Mety,
– dostęp do wyników biegu na stronie Organizatora i Firmy prowadzącej pomiar elektroniczny.

Pełny pakiet startowy Organizator zapewnia wyłącznie zawodnikom zgłoszonym drogą elektroniczną.

IX. FINANSOWANIE

1/ Koszty opłaty startowej, koszty dojazdu oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
2/ W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje pakiet startowy opisany w punkcie VIII Regulaminu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1/ Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2/ Bieg odbywać się będzie przy ograniczonym ruchu ulicznym.
3/ Uczestnicy Biegu ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do stosowania się na trasie do poleceń policji i oznakowanych służb porządkowych organizatora.
4/ Dla Biegu Głównego obowiązuje limit czasowy na ukończenie biegu – 1godz. 30 min.

2/ Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.

3/ Dane osobowe i wizerunek uczestników biegu będą wykorzystywane przez organizatorów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4/ Zdjęcia wykonane przez organizatora podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe itp.).

5/ Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz dokonywanie zmian, które zostaną podane do wiadomości na stronach internetowych oraz w dniu zawodów.

6/ Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem regulaminu biegu.

7/ Uczestników obowiązuje ubiór sportowy oraz obuwie sportowe w czasie biegu.

8/ Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.

9/ Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip.

10/ Organizator dopuszcza możliwość udziału w Biegu osób nieobjętych przewidzianymi dla Biegu kategoriami:

– osoby te muszą dopełnić formalności zgłoszeniowych

– na karcie zgłoszenia zaznaczyć start poza regulaminowymi kategoriami

– w trakcie Biegu nie stwarzać zagrożenia dla innych jego uczestników

– zakończyć udział w zawodach w przewidzianym dla Biegu limicie czasu (1godzina 30 minut)

– czasy tej grupy zawodników zostaną uwzględnione w wynikach biegu jako uczestników startujących poza konkursem

-zawodnicy z tej grupy otrzymają pełny pakiet startowy, na zasadach obowiązujących pozostałych startujących zawodników.

11/Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę organizatora.

12/ Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nieujętych w regulaminie należy wyłącznie do organizatorów oraz komisji sędziowskiej zawodów.

XI. UWAGI

Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce, Organizator zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych dot. Organizacji biegów i innych imprez sportowych. W związku z powyższym limit biegaczy, skład pakietu startowego oraz warunki przeprowadzenia imprezy będą weryfikowane w momencie wejścia w życie kolejnych przepisów. W przypadku odwołania lub zmiany terminu imprezy, Uczestnik będzie miał prawo do zwrotu całości opłaty startowej lub przeniesienia pakietu na nowy termin.

 

Szczegółowy program Biegu wraz z imprezami towarzyszącymi i ewentualnymi biegami dla dzieci i młodzieży zostanie zamieszczony na stronie Organizatora w terminie późniejszym.


--
fot. Dominik Konstanty, KS HEROSI