1. Organizatorem Turnieju jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie.


2. Zespół przystępujący do turnieju uiszcza opłatę na konto OSiR, nr konta:
PKO Bank Polski SA 43 1020 5402 0000 0202 0306 9432 w wysokości 500,00 zł, przedstawia listę zawodników, bez możliwości jej zmiany do końca rundy eliminacyjnej. Przed rozpoczęciem rundy finałowej, za zgodą organizatora, można uzupełnić listę zawodników. Wygrany poprzedniej edycji turnieju jest zwolniony z opłaty startowej.

 

3. W turnieju biorą udział zespoły maks. 15 osobowe, składające się z zawodników pełnoletnich.


4. Warunkiem przystąpienia do turnieju jest okazanie organizatorowi kopii polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującej wszystkich zawodników zespołu na czas trwania turnieju.


5. Spotkania, w których potwierdzony zostanie udział zawodnika nieuprawnionego do gry, zweryfikowane zostaną, jako walkower na korzyść drużyny przeciwnej.


6. Organizator nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas rozgrywek turniejowych.


7. Wszystkich uczestników turnieju obowiązuje Regulamin Hali Sportowej oraz bezwzględne przestrzeganie aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych tj.:

a)      Dezynfekcja dłoni w wyznaczonych miejscach

b)      Stosowanie maseczek ochronnych zakrywających usta i nos

c)      Zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 metra na terenie hali sportowej z wyłączeniem boiska, na którym rozgrywane będą mecze

d)      Korzystanie wyłącznie z wyznaczonych i przydzielonych danej drużynie szatni i toalet


8. W sali głównej podczas turnieju mogą przebywać wyłącznie zawodnicy i kierownicy drużyn rozgrywających w danym czasie mecz.

a)      Zabrania się zapraszania / wprowadzania na teren hali sportowej osób postronnych tj. nie wpisanych do protokołu meczowego

 

MECZE ODBYWAJĄ SIĘ BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI WSZYSTKICH OBOWIĄZUJE ZMIENNE OBUWIE SPORTOWE.


9. W szatniach obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
Wszelkie sprawy sporne dotyczące turnieju powinny być zgłaszane w formie pisemnej organizatorowi w biurze kierownika hali sportowej. Ww. sprawy sporne, będą rozstrzygane przez Komisję Turniejową w terminie 7 dni.
Kierownik lub kapitan drużyny, zobowiązany jest do wypełnienia protokołu wraz z podpisami zawodników przed każdym meczem.

10. Regulamin sędziowski:
- system rozgrywek: "każdy z każdym", 2 rundy,
- decyzje sędziowskie są niepodważalne,
- czas gry: 2x15 minut z przerwą na zmianę stron,
- punktacja: zwycięstwo - 3pkt., remis - 1 pkt, przegrana 0 pkt.,
- mecze rozgrywane są piłką nożna halową,
- wymiary: boisko - 20x40 m, bramki - 2x3 m, pole karne - 6m,
- zmiany systemem hokejowym w przerwach gry (lotne), zejście i wejście zawodników musi odbywać się w strefie zmian,
- obuwie zmienne, miękkie, wyłącznie na jasnej lub kauczukowej podeszwie, 
- rzut z autu wykonuje się poprzez wprowadzenie piłki nogą z linii bocznej lub zza linii podaniem,
- odległość broniącego zawodnika (zawodników) powinna wynosić przynajmniej 5 m od piłki (rzut z autu, rzut rożny, rzut wolny),
- jeżeli wprowadzenie piłki do gry nie nastąpi w ciągu 4 sekund od momentu, w którym zawodnik wykonujący rzut wszedł w posiadanie piłki, to odpowiednie wznowienie gry wykonuje zawodnik drużyny przeciwnej,
- gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie karane są rzutami: karnym, wolnym pośrednim i wolnym bezpośrednim,
- faule akumulowane, kiedy drużyna akumulowała trzy faule (karane rzutami wolnymi bezpośrednimi) w czasie połowy, za każde następne przewinienie przyznawane będą rzuty wolne bezpośrednie; wszystkie takie rzuty powinny być wykonywane z miejsca przewinienia (jeśli jest to bliżej niż 9 m od bramki i nie dotyczy pola karnego) lub z drugiego punktu karnego (9 m od bramki), do wyboru wykonawcy rzutu,
- po aucie bramkowym, bramkarz wprowadza piłkę do gry z pola karnego ręką lub nogą na całej powierzchni boiska; piłka w grze w momencie położenia jej na podłodze,
- za szczególnie brutalne zagranie, bądź niesportowe zachowanie zawodnik zostaje napomniany żółtą kartką (kara jednominutowa) lub czerwoną kartką (kara trzyminutowa),
- drugie napomnienie (druga żółta kartka) jest równoznaczna z otrzymaniem kartki czerwonej (wykluczenie do końca meczu),
- zawodnik wykluczony nie może powrócić do gry, ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych, zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 3 minut od wykluczenia współpartnera, 
- drużyny grają w jednolitych strojach,
- rzut karny wykonuje się z linii 6 metrów, czas trwania każdej połowy powinien być przedłużony, aby umożliwić wykonanie rzutu karnego,
- obowiązuje zakaz gry tzw. "wślizgiem" (poza bramkarzem we własnym polu karnym),
- sygnał syreny jest momentem zakończenia gry, jeśli w czasie trwania sygnału zespół zdobędzie bramkę, będzie ona uznana przez sędziego zawodów,
- w grze bierze udział 4 zawodników + bramkarz (minimalny skład drużyny to 2 zawodników + bramkarz);

 

 

 

                                                                                   Akceptuję zasady regulaminu

 

 

 

 

                                                                                   ……………………………….

                                                                                      Podpis kierownika zespołu

Lista zawodników zgłoszonych do udziału w XXIII Świebodzińskim Turnieju Halowej Piłki Nożnej 2020/2021 r.

 

Nazwa zespołu: …………………………………………………………………………………………………………….

Kierownik zespołu: ………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………

L.p.

Imię i nazwisko zawodnika

Podpis zawodnika

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

 

Kierownik zespołu: ………………………………………………………

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą ul.Sikorskiego 25, 66-200 Świebodzin.

2.       Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Sportu i Rekreacji jest pan Krzysztof Pukaczewski     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Świebodzinie, realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka Sportu i Rekreacji, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Świebodzinie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.

5.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

1.       Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie z siedzibą ul.Sikorskiego 25, 66-200 Świebodzin, jako organizator zawodów, będzie przetwarzał dane osobowe zawarte w formularzach zgłoszeniowych do zawodów, wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz promocji i upowszechniania sportu i kultury fizycznej, na zasadach określonych w Klauzuli Informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Świebodzinie stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu;

2.       Dane osobowe uczestników, a w szczególności osób nagrodzonych w zawodach w zakresie ich imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości z jakiej pochodzą mogą być przekazywane mediom oraz w administrowanych przez Ośrodek stronach internetowych i social mediach w zakresie, w jakim dotyczą promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej;

3.       Uczestnik (jego rodzic/opiekun prawny) dokonując zgłoszenia uczestnictwa w zawodach wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie, jego danych osobowych oraz wizerunku w celach i na zasadach określonych w pkt. 2 powyżej i Klauzuli Informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych;

4.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak udział w zawodach nie jest możliwy bez ich weryfikacji i możliwości przetwarzania w celach i na zasadach określonych w pkt. 2 powyżej i w Klauzuli Informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych;

5.       Uczestnicy, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane, prawo do ich uzupełniania i poprawiania.

 

 

 

Podpis kierownika: ………………………………………………………………………………..